PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NINH GIANG
TRƯỜNG TIỂU HỌC VĨNH HOÀ
THEO DÕI TRUY CẬP VÀO WEBSITE NGÀY 25 THÁNG 8 NĂM 2019
STTNgười truy cậpThời điểm truy cậpĐịa chỉ truy cập
1Khách vãng lai07:24:09 http://ng-thvinhhoa.haiduong.edu.vn/xem_truy_cap_hien_tai.aspx
2Khách vãng lai07:09:57 http://ng-thvinhhoa.haiduong.edu.vn/Form/cong_van_di/xem_cv.aspx
3Khách vãng lai07:06:51 http://ng-thvinhhoa.haiduong.edu.vn/form/giao_an/Xem_de.aspx
4Khách vãng lai07:03:04 http://ng-thvinhhoa.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=10207
5Khách vãng lai06:44:41 http://ng-thvinhhoa.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=10214
6Khách vãng lai06:37:32 http://ng-thvinhhoa.haiduong.edu.vn/Default.aspx
7Khách vãng lai06:37:32 http://ng-thvinhhoa.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
8Khách vãng lai06:12:44 http://ng-thvinhhoa.haiduong.edu.vn/Default.aspx
9Khách vãng lai06:01:03 http://ng-thvinhhoa.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=20396
10Khách vãng lai05:56:06 http://ng-thvinhhoa.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=10252
11Khách vãng lai05:43:01 http://ng-thvinhhoa.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/in_phich_loai_mot_1.aspx
12Khách vãng lai05:05:20 http://ng-thvinhhoa.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/in_the_thu_vien_1_gv.aspx
13Khách vãng lai05:02:50 http://ng-thvinhhoa.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=14644
14Khách vãng lai05:01:47 http://ng-thvinhhoa.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/in_so_ca_biet_theo_cloai_1.aspx
15Khách vãng lai04:53:06 http://ng-thvinhhoa.haiduong.edu.vn/login/login_thu_vien.aspx
16Khách vãng lai04:53:05 http://ng-thvinhhoa.haiduong.edu.vn/Default.aspx
17Khách vãng lai04:49:30 http://ng-thvinhhoa.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=10250
18Khách vãng lai04:47:05 http://ng-thvinhhoa.haiduong.edu.vn/Default.aspx
19Khách vãng lai04:02:36 http://ng-thvinhhoa.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
20Khách vãng lai03:56:29 http://ng-thvinhhoa.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
21Khách vãng lai03:20:56 http://ng-thvinhhoa.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=10381
22Khách vãng lai03:18:43 http://ng-thvinhhoa.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Danh_muc/ham_xep_abc.aspx
23Khách vãng lai02:49:29 http://ng-thvinhhoa.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=10363
24Khách vãng lai02:48:55 http://ng-thvinhhoa.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=14323
25Khách vãng lai02:04:42 http://ng-thvinhhoa.haiduong.edu.vn/Default.aspx
26Khách vãng lai01:48:26 http://ng-thvinhhoa.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
27Khách vãng lai01:39:47 http://ng-thvinhhoa.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=14317
28Khách vãng lai01:37:47 http://ng-thvinhhoa.haiduong.edu.vn/login/login_thu_vien.aspx
29Khách vãng lai01:37:04 http://ng-thvinhhoa.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=10206
30Khách vãng lai01:02:06 http://ng-thvinhhoa.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
31Khách vãng lai00:53:25 http://ng-thvinhhoa.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/sach_muon_chua_tra.aspx
32Khách vãng lai00:50:25 http://ng-thvinhhoa.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/Form_tim_kiem.aspx
33Khách vãng lai00:50:22 http://ng-thvinhhoa.haiduong.edu.vn/Form/De_thi/xem_de.aspx
34Khách vãng lai00:50:22 http://ng-thvinhhoa.haiduong.edu.vn/xem_to_chuc.aspx
35Khách vãng lai00:50:21 http://ng-thvinhhoa.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/Form_tim_kiem.aspx
36Khách vãng lai00:47:44 http://ng-thvinhhoa.haiduong.edu.vn/Default.aspx
37Khách vãng lai00:11:00 http://ng-thvinhhoa.haiduong.edu.vn/default.aspx
38Khách vãng lai00:05:45 http://ng-thvinhhoa.haiduong.edu.vn/login/login_thiet_bi.aspx
25 8 2019